Menu
· Startpagina
· E-mail
· Statistics

     Login
Loginnaam

Wachtwoord


U bent op de site van:Mededeling Stichting Koersplandewegkwijt

Op verzoek van Aegon zal  Stichting Koersplandewegkwijt controles uitvoeren op de aanpassing van de overlijdensrisicopremie voor de volgende spaarkasproducten:

 1. Aegon SpaarBeurs gesloten voor 1 oktober 1999
 2. Aegon KinderSpaarBeurs gesloten voor 1 oktober 1999
 3. Aegon PensioenBeurs gesloten voor 1 oktober 1999
 4. Aegon SpaarBeurs Hypotheek gesloten voor 1 oktober 1999
 5. SpaarLift Formule
 6. SpaarLift.

Eerder deed de stichting vergelijkbare controles bij de productverbeteringen van andere spaarkasproducten van de verzekeraar. Deze aanpassingen werden door Aegon doorgevoerd naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van juni 2013 betreffende het product Koersplan. Deze procedure werd door de stichting in 2005 gestart. Het arrest bevestigde dat Aegon binnen deze producten een marktconforme premie overlijdensrisicoverzekering moest berekenen.

De controle van de stichting kent drie fases. De eerste controle betreft de wijze van vaststelling van de nieuwe marktconforme premie overlijdensrisicoverzekering. De tweede controle betreft de berekeningsmethodiek waarmee de nieuwe poliswaarde op basis van de marktconforme premie wordt berekend. Ten slotte wordt gecontroleerd of de herrekening van de poliswaarde door Aegon op de juiste wijze wordt toegepast. Daarbij zal de stichting steekproefsgewijs de door Aegon berekende waardes controleren.  Voor overeenkomsten die al zijn afgelopen of zijn afgekocht wordt de nieuwe eindwaarde vergeleken met de door deelnemers reeds ontvangen eindwaarde of afkoopwaarde, inclusief eventuele eerdere productverbeteringen. Voor nog lopende overeenkomsten wordt de nieuw berekende eindwaarde vergeleken met de eindwaarde volgens de polisvoorwaarden.

 

Vanaf 1 september 2017 kunnen consumenten die één of meerdere bovenstaande producten van Aegon hebben gehad zich aanmelden bij Aegon voor herberekening van hun polis en  eventuele compensatie. Voor degenen wiens polis nog loopt of recent is beëindigd (polis na 1 april 2016)  wordt de premie automatisch herrekend door Aegon.

 

Aanvullende informatie is te vinden op:

www.aegon.nl/spaarbeurs-spaarlift

www.koersplandewegkwijt.nl

 

 

**************************************************************

Controle op uitvoering
Regeling 2017
Aegon – SpaarBeurs - SpaarLift

Opgesteld door Stichting Koersplandewegkwijt

April 2017

 

Productverbetering Spaarbeurs - Spaarlift

 

De Regeling 2017 is vervolg op de Regeling Spaarbeleg 2014 waarbij Aegon productverbeteringen doorvoerde voor het grootste deel van haar spaarkasproducten.

SpaarBeurs en SpaarLift worden in 2017 ook meegenomen in deze productverbetering.

Het gaat om de onderstaande zes producten:

 

 • AEGON Spaarbeurs
 • AEGON KinderSpaarBeurs
 • AEGON PensioenBeurs
 • AEGON Spaarbeurs Hypotheek
 • Spaarlift
 • Spaarlift Formule.

 

Achtergrond van deze regeling

 

Tussen 2005 en 2013 heeft Stichting Koersplandewegkwijt namens circa 30.000 deelnemers aan het Spaarbeleg product Koersplan geprocedeerd tegen Aegon.

De Hoge Raad oordeelde in juni 2013:

 

 • In het contract is wel overeengekomen dat een premie overlijdensrisicoverzekering wordt ingehouden, maar
 • De hoogte van deze premie is niet overeengekomen.
 • Ombudsman Financiële Dienstverlening schreef in zijn Aanbeveling van maart 2008 dat deze premie marktconform moest zijn.
 • Aegon heeft verzuimd bewijs aan te dragen van een redelijke en marktconforme premie.
 • Dit arrest was alleen van toepassing voor Koersplan-deelnemers aangesloten bij de Stichting.

 

Regeling 2014: Hoe is die tot stand gekomen

 

Na het arrest van de Hoge Raad heeft Aegon de stichting uitgenodigd om mee te denken over een oplossing voor andere deelnemers aan Koersplan en aan 11 andere vergelijkbare Spaarbelegproducten.

Doel: vinden van een oplossing voor de deelnemers die niet waren aangesloten bij de stichting en voor andere Spaarbelegproducten dan Koersplan met dezelfde problematiek.

Uitgangspunt: de HR stelt primair dat de premie overlijdensrisicoverzekering redelijk en marktconform moet zijn. Hetzelfde standpunt als het hof Amsterdam in 2011 en de Ombudsman in 2008.

Rol stichting: kritisch klankbord voor Aegon bij het bepalen van een  redelijke premie. Op basis van de input van de stichting zijn diverse aanpassingen doorgevoerd.

 

Spaarbeurs en Spaarlift wijken af van andere Spaarkasproducten Aegon

 

Spaarbeurs en Spaarlift wijken af van de producten die onder de regeling 2014 verbeterd werden. Verschil zit in berekening premie overlijdensrisicoverzekering:

Producten onder regeling 2014: maandelijks ingehouden premie ORV is steeds gelijk.

Spaarbeurs en Spaarlift: stijgende overlijdensrisicopremie gedurende de looptijd: naarmate deelnemer ouder wordt gaat premie omhoog.

 

Regeling 2017 Nieuwe verlaagde premietabellen

 

Net als bij de regeling 2014 is doel om te komen tot een ‘redelijke premie’ zoals bedoeld door de Hoge Raad. Aegon maakt op basis van dezelfde uitgangspunten nieuwe premietabellen.

 

De stichting heeft deze gecontroleerd en juist bevonden.

 

Aegon zegt toe dat deze nieuwe premies tevens zullen worden toegepast in de drie  varianten van Spaarbeurs,Spaarlift en Spaarlift Formule.

Spaarbeurs, KinderSpaarBeurs, PensioenBeurs, Spaarbeurs Hypotheek, Spaarlift, Spaarlift Formule.

De regeling is een eenzijdige productverbetering. De klant behoudt alle rechten om verdere stappen te ondernemen.

 

Herberekening poliswaarde: twee uitkomsten vergeleken

 

Aegon vergelijkt de uitkomsten van twee berekeningen:

 1. De werkelijk aan deelnemers uitbetaalde eindkapitalen inclusief eerdere regelingen, en
 2. De herberekende eindkapitalen op basis van de nieuwe, redelijke premie ORV maar exclusief eerdere regelingen.

 

Eerdere regelingen, productverbeteringen die al werden verwerkt

 

 • Regeling 2005: Premie ORV nooit hoger dan 17% van de inleg, met terugwerkende kracht.
 • Regeling 2009: Akkoord Aegon met stichtingen Verliespolis en Woekerpolisclaim:

Maximering van totale kosten per jaar van het opgebouwde kapitaal:2,85% per jaar indien inleg onder € 1.200 per jaar.2,45% per jaar indien inleg boven € 1.200 per jaar.Koersplan: 90% deelnemers zat beneden € 1.200 per jaar.

 • Regeling 2013: maximering kosten op 1,25% per jaar van de gemiddelde belegde waarde; boven de € 50.000 geldt een lager percentage van 0,5% per jaar

Controles door de stichting

 

Stichting Koersplandewegkwijt zal controles uitvoeren op:

 

 • ✔ De hoogte van de redelijke premie overlijdensrisicoverzekering.
 • ✔ De herberekening van de poliswaarde op basis van de nieuwe premie.
 • ✔ De verrekening van eerdere compensaties in de herberekening.
 • ✔ De vergelijking met wat reeds is uitgekeerd.
 • ✔ De einduitkomst voor de consument.
 • • Hoe de controles plaatsvinden:Op basis van 24 voorbeeldberekeningen is eerst de door Aegon gehanteerde berekeningsmethodiek getoetst.
 • • Deze toetsing van de methodiek heeft plaatsgevonden voordat cliënten uitkeringsbrieven ontvingen.
 • • De stichting zal steekproefsgewijs nog minimaal 20 overeenkomsten toetsen zodra Aegon start met het verzenden van brieven. De stichting bepaalt welke overeenkomsten in de steekproef worden getoetst.

 

Stap 1:

Controle op de nieuwe ‘redelijke’ premie

 

 • Op basis van dezelfde methodiek als in 2014 heeft Aegon de uiteindelijke, redelijke premietabellen met de Stichting besproken.
 • De Stichting heeft bevestigd de methodiek en daaruit voortvloeiende premies een redelijke invulling te vinden.
 • Eind 2016 heeft Aegon rekensoftware aan de Stichting gepresenteerd waarmee de redelijke premie kan worden berekend. De stichting heeft deze berekening gecontroleerd.

 

Stap 2:
Controle rekenmethodiek en vergelijking

 

De door Aegon gehanteerde herberekeningsmethodiek wordt gecontroleerd.

De overeenkomst wordt op maandbasis opnieuw doorgerekend, inclusief inhouding van kosten en premie:

 • Premie overlijdensrisicoverzekering (werkelijke versus redelijke)
 • Aankoopkosten beleggingen
 • Eerste administratieloon
 • Doorlopende administratieloonHet berekende waardeverloop is gebaseerd op de juiste koersen van de beleggingsfondsen.
 • Dit levert twee berekeningen op:
 1. Op basis van de redelijke premie
 2. Op basis van de werkelijke premie.

 

Stap 3:
Controle rekenmethodiek en vergelijking

 

Werkelijke premie: de berekening van de eindwaarde op basis van de werkelijke premie is aangepast op basis van een aantal productverbeteringen. De juiste toepassing daarvan wordt gecontroleerd:

 

 • Regeling 2005: maximering van de premie ORV op 17% van de inleg met terugwerkende kracht.
 • Regeling 2009: in veel gevallen in de vorm van een nabetaling, in sommige gevallen extra storting in de polis, in enkele gevallen geen beroep op gedaan.
 • Regeling 2013: maximering kosten op 1,25% per jaar van de gemiddelde belegde waarde; boven de € 50.000 geldt een lager percentage van 0,5% per jaar

 

Redelijke premie: de berekening van de eindwaarde op basis van de redelijke premie is gecontroleerd waarbij de volledige poliswaarde op maandbasis is doorgerekend. Voor deze berekening worden de eerdere productverbeteringen buiten beschouwing gelaten.

 

Stap 4:
Controle rekenmethodiek en vergelijking

 

De uitkomsten van de beide berekeningen zijn vervolgens vergeleken.

Extra uitkering: indien de berekening met de redelijke premie overlijdensrisicoverzekering een hogere eindwaarde kent dan de eindwaarde op basis van de werkelijke premie plus eerdere productverbeteringen en compensaties.

Geen extra uitkering: indien de berekening met de redelijke premie overlijdensrisicoverzekering géén hogere eindwaarde kent dan de eindwaarde op basis van de werkelijke premie plus eerdere productverbeteringen en compensaties.

Conclusie: de berekeningen en uitkomsten zijn geverifieerd en correct bevonden.

 

Uitkomsten van de regeling: algemeen beeld

 

De nieuwe premie overlijdensrisicoverzekering leidt in veel gevallen tot een hogere eindwaarde,
MAAR

 • De eerdere compensatie regeling van 2005 waarbij de ORV premie werd gemaximeerd op 17% van de (toekomstige) inleg heeft in veel gevallen al gezorgd voor volledige compensatie:
 • Door de stijgende premie in Spaarbeurs en Spaarlift heeft dit al in een groot aantal gevallen al compensatie opgeleverd.

De nieuwe regeling zorgt dus in veel gevallen niet voor extra compensatie.

 

 

 

Representativiteit uitkomsten

 

De samenstelling van de test sets is gericht op het kunnen doorrekenen van alle mogelijke situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om:

 • Reguliere afwikkeling, voortijdige afkoop, premievrijmaking, overlijden, hoog-laag stortingen en wisselende inlegbedragen.

De gecontroleerde overeenkomsten geven dan ook een betrouwbaar beeld van de uitkomsten in die situaties. Voor dat doel is de test set dan ook representatief.

 

**************************************************************

 

Gezamenlijke verklaring Aegon en Stichting Koersplandewegkwijt

 

Inleiding

Aegon zal eenzijdig en proactief een verbetermaatregel toepassen voor klanten met een voor 1 oktober 1999 afgesloten KinderSpaarBeurs, PensioenBeurs, SpaarBeurs, SpaarBeurs Hypotheek en voor alle klanten met een SpaarLift of SpaarLift Formule. Deze verbetermaatregel is een uitbreiding van en vervolg op de Regeling Spaarbeleg 2014.

 

Achtergrond: Koersplan-arrest

In juni 2013 deed de Hoge Raad een uitspraak in de zaak Stichting Koersplandewegkwijt (de ‘Stichting’) tegen Aegon Spaarkas N.V. (‘Aegon’). De Hoge Raad hield het oordeel van het hof in stand. Volgens het  hof was sprake van een leemte in de KoersPlanovereenkomst over de hoogte van de premie voor de overlijdensrisicoverzekering binnen het KoersPlan. De Hoge Raad oordeelde dat het op de weg van Aegon zou hebben gelegen om aan te tonen hoe hoog de ‘redelijke premie’ zou zijn geweest aan de hand van de premie die bij haarzelf of andere aanbieders destijds bij een zelfstandige  overlijdensrisicoverzekering voor een vergelijkbaar risico in rekening werd gebracht en daarmee de ‘redelijke premie’ in te vullen. Dat uitgangspunt is in lijn met de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening van maart 2008.

 

De uitspraak gold alleen voor degenen die waren aangesloten bij de Stichting wiens KoersPlan was afgesloten in de periode 1989-1998. Aegon heeft de daaruit voortvloeiende compensatie enkele jaren terug al uitgekeerd aan de ruim 30.000 bij de Stichting aangesloten deelnemers.

 

Regeling Spaarbeleg 2014

Aegon heeft naar aanleiding van deze uitspraak direct gecommuniceerd dat zij proactief zou onderzoeken of het ook passend was om Koersplanpolishouders die niet bij de Stichting waren aangesloten te compenseren. Aegon heeft de Stichting uitgenodigd om daarover mee te denken. De Stichting heeft dat gedaan op basis van haar maatschappelijke rol in dit dossier. Dit onderzoek heeft geleid tot de door Aegon vastgestelde compensatieregeling  genaamd de Regeling Spaarbeleg 2014, die door Aegon van toepassing is verklaard, niet alleen op Koersplan, maar op alle soortgelijke spaarkassen van Spaarbeleg.

 

De Regeling Spaarbeleg 2014 was daarmee bedoeld voor polishouders die tussen 1989 en 1998 een Koersplan, Bonusplan, Kapitaalplan, PremieSpaarplan, Spaareffect, AOW-privéplan, Mixplan, Koopsom, Toekomstplan, Vermogensplan, Fiscaalvoordeelplan of Garantieplusplan hebben afgesloten. De Regeling Spaarbeleg 2014 is een uitwerking van de uitspraak van het hof en de Hoge Raad.

 

Voor een beschrijving van het proces, validering en overeenstemming tussen de Stichting en Aegon ten aanzien van de Regeling Spaarbeleg 2014 verwijzen wij naar Bijlage 1; de gezamenlijke verklaring van beide partijen over de Regeling Spaarbeleg 2014.

 

Aegon heeft de compensaties onder de Regeling Spaarbeleg 2014 inmiddels uitgevoerd.

 

Regeling SpaarBeurs-SpaarLift 2017

De Regeling Spaarbeleg 2014 is toegepast op de portefeuille van het voormalig Aegon Spaarbeleg. Aegon heeft ook een andere portefeuille met grotendeels vergelijkbare spaarkasproducten. Dit zijn de SpaarBeurs varianten en de SpaarLift varianten. Als uitbreiding van en vervolg op de Regeling Spaarbeleg 2014 past Aegon nu een vergelijkbare verbetermaatregel toe op deze andere spaarkasproducten.

 

De herziene premietabellen op basis van de ‘redelijke premie’ uit de Regeling Spaarbeleg 2014 konden niet één-op-één worden toegepast op alle SpaarBeurs en SpaarLift varianten. Een aantal van deze varianten kent namelijk – anders dan bij het Koersplan – een stijgende risicopremie. Aegon heeft voor deze varianten met dezelfde methodiek en validering als voor de Regeling Spaarbeleg 2014 het Geconverteerd Zelfstandig Tarief Spaarbeurs-Spaarlift bepaald. Vervolgens is dit Geconverteerd Zelfstandig Tarief Spaarbeurs-Spaarlift op vergelijkbare wijze aangepast aan de extra verbeterpunten zoals destijds aangevoerd door de Stichting. Dit heeft geleid tot het formularium voor het Aangepast Zelfstandig Tarief Spaarbeurs-Spaarlift (het ‘Tarief’).

 

De Stichting heeft een externe deskundige opdracht gegeven om de door Aegon hiervoor gehanteerde methodiek en het Tarief te controleren. Daarnaast wordt in opdracht van de Stichting een controle uitgevoerd op de door Aegon gemaakte berekeningen en de toepassing van de nieuwe premies op basis van het Tarief.

 

De Stichting bevestigt dat met de aldus berekende premies op basis van het Tarief een redelijke en billijke invulling wordt gegeven aan de ‘redelijke premie norm’ die door hof, Hoge Raad en Ombudsman Financiële Dienstverlening ten behoeve van de Koersplanproducten werden gehanteerd.

 

Aegon zal eenzijdig een verbetermaatregel baseren op het Tarief voor polishouders die voor 1 oktober 1999 een KinderSpaarBeurs, PensioenBeurs, SpaarBeurs, SpaarBeurs Hypotheek hebben afgesloten en voor alle klanten met een SpaarLift of SpaarLift Formule.

 

 

Ondertekeningen:          Den Haag, April 2017

 

Stichting Koersplandewegkwijt
De heer G.L. Sippel
Bestuurder

_________________________
Aegon Spaarkas N.V.
R.M. Van der Tol
Directeur


_________________________

Aegon Spaarkas N.V.
De heer M.J.P. Edixhoven
Directeur

_________________________

**************************************************************


Organisatiestructuur van de Stichting:

Stichting Koersplan de weg kwijt is statutair gevestigd te Heerlen en opgericht op 21 februari 2005. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17174681

Verder wordt de Stichting bijgestaan door diverse deskundigen op het gebied van financiële producten, alsmede op het juridisch gebied.

ADRESGEGEVENS

Geef uw adreswijziging altijd door aan Aegon:
http://www.aegon.nl/particulier/klantenservice/adreswijziging/

Wij hebben slechts 1 e-mail adres:
redactie@koersplandewegkwijt.nl

Ons post adres is:

Godfried Sippel
Conradkade 98
2517CZ Den Haag

KvK: 17174681


     Wie is online
Er zijn op dit moment, 45 gast(en) en 0 lid(leden) die online zijn.

     Tijd


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Pagina Rendering: 0.04 Seconden