Menu
· Startpagina
· E-mail
· Statistics

     Login
Loginnaam

Wachtwoord


U bent op de site van:


Meld u voor 16 augustus online aan voor de Regeling Spaarbeleg 2014

Herhaalde oproep

Heeft u een Koersplan of vergelijkbaar product van Spaarbeleg gehad, dan kunt u zich nog tot 16 augustus online aanmelden voor de Regeling Spaarbeleg 2014. Aanmelden voor de regeling kan na deze datum alleen nog telefonisch of per e-mail.

De Regeling Spaarbeleg 2014

U komt in aanmerking voor deze regeling als u tussen 1 januari 1989 en 1 januari 1999 een van de volgende producten heeft afgesloten bij Spaarbeleg: Koersplan, Bonusplan, Kapitaalplan, PremieSpaarplan, Spaareffect (vanaf 1988), AOW-privéplan, Mixplan, Koopsom, Toekomstplan, Vermogensplan, Fiscaalvoordeelplan of Garantieplusplan.

Onderdeel van deze beleggingsverzekeringen is een overlijdensrisicoverzekering. Een deel van de inleg die u betaalt of betaald heeft, is bedoeld als premie voor deze risicoverzekering. Aegon stelt deze premie, waar nodig, naar beneden bij en herberekent de waarde van uw polis. Ook als deze al beëindigd is. Het kan zijn dat er voor u niets verandert omdat blijkt dat uw premie voor de overlijdensrisicoverzekering al aan de uitgangspunten voldoet. Uw premie voor de overlijdensrisicoverzekering daalt of blijft gelijk.

Dit geldt ook voor aangeslotenen bij de Stichting Spaardersbelangen.

Aanmelden?

Uw beëindigde polis(sen) aanmelden voor de Regeling Spaarbeleg kan nog tot 16 augustus 2015 via www.aegon.nl/regelingspaarbeleg2014. Na deze datum kunt u uw polis alleen nog telefonisch aanmelden op (058) 244 38 68 of per e-mail. Op de website van Aegon vindt u welke gegevens daarvoor nodig zijn.

Heeft u zich al aangemeld of heeft u een lopende polis? Dan hoeft u niets te doen, u krijgt dan automatisch bericht of heeft dit al gekregen.

Meer weten?

Op www.aegon.nl/regelingspaarbeleg2014 vindt u onder meer rekenvoorbeelden en veel gestelde vragen. U kunt Aegon ook bellen op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur bereikbaar op (058) 244 38 68. Schrijven kan natuurlijk ook, het adres is: Aegon, Postbus 23026, 8900 MA Leeuwarden.


INDIEN U ZICH HEEFT GEREGISTREERD VOOR 14 JUNI 2013 BIJ STG.KOERSPLANDEWEGKWIJT MET EEN KOERSPLANPOLIS AFGESLOTEN TUSSEN 1989-1998 EN U HEEFT NOG GEEN BERICHT GEKREGEN VAN AEGON OVER COMPENSATIE OVER UW KOERSPLANPOLIS, KUNT U CONTAKT OPNEMEN MET AEGON. TEL: 088-3441234 MAILADRES: SCLOVEREENKOMST@AEGON.NL
Stg. Koersplandewegkwijt beantwoordt
geen vragen over onderstaande regeling 2014 van Aegon.

Controle op "Regeling Spaarbeleg 2014" door Stichting Koersplandewegkwijt
Op verzoek van Aegon heeft Stichting Koersplandewegkwijt de berekeningsmethodiek van de regeling Spaarbeleg 2014 gecontroleerd. Op basis van 66 door Aegon aangeleverde voorbeeldberekeningen, heeft de Stichting door Capital Consult laten controleren of de methodiek leidt tot een juiste uitkomst. Daarbij is allereerst de nieuwe te hanteren premie overlijdensrisicoverzekering gecontroleerd in meer dan 100 verschillende situaties. In alle gevallen was de uitkomst juist. Daarnaast was de doelstelling om de berekeningsmethodiek te verifiëren waarna Aegon deze methodiek kon gaan toepassen voor alle deelnemers. De Stichting heeft geconstateerd dat de methodiek in alle voorbeeldberekeningen tot een juiste uitkomst leidt. Daarbij zijn alle mogelijke scenario's doorgerekend. Naast de normale expiratie van de overeenkomst is gekeken naar premievrij gemaakte en afgekochte overeenkomsten. Tevens zijn contracten met een wisselende inleg gecontroleerd en contracten waarbij de verzekerde is overleden. In al deze situaties werd de berekening juist uitgevoerd.

De Stichting zal de uitkomsten van de berekeningen steekproefsgewijs blijven controleren. Daarbij zullen willekeurige overeenkomsten door de Stichting 'uitgevraagd' worden bij Aegon waarna de uitkomsten gecontroleerd worden.

Waarom doet de Stichting de controles?
De Stichting heeft sinds 2004 een strijd geleverd over het product Koersplan. Dit heeft geleid tot een arrest van de Hoge Raad in juni 2013. Op grond van dit arrest heeft Aegon de deelnemers die waren aangesloten bij de Stichting gecompenseerd. In de loop der jaren heeft de Stichting een enorme kennis opgebouwd van deze producten en de waardeopbouw. Bovendien zijn tal van rekenmodellen in opdracht van de Stichting gebouwd. Aegon heeft daarom aan de Stichting gevraagd de controles te doen, als extra waarborg voor de consumenten.

Wat levert de regeling 2014 van Spaarbeleg op?
De uitkomsten verschillen sterk. Deelnemers die in 1996 of later zijn gestart met hun Spaarbeleg product krijgen uit deze regeling slechts bij hoge uitzondering een extra bedrag uitgekeerd. De reden is dat met ingang van 1996 de premie overlijdensrisicoverzekering al sterk was verlaagd binnen de producten van Spaarbeleg. Deze premies waren daardoor al veelal in lijn met de nieuwe 'redelijke premie'.

Deelnemers met een contract dat voor 1996 is gestart komen in veel, maar niet alle, situaties in aanmerking voor een extra uitkering. De hoogte van die uitkering blijkt sterk afhankelijk van de vraag in hoeverre al van de eerdere drie productverbeteringen is geprofiteerd. Die verbeteringen werden doorgevoerd in 2000, 2006 en 2009. Dit kan er toe leiden dat nu geen aanvullende uitkering plaatsvindt omdat de eerdere regelingen voldoende compensatie hebben geboden. Anderen kunnen in bepaalde gevallen extra bedragen krijgen omdat ze niet of in mindere mate van die eerdere regelingen hebben geprofiteerd. Wat uit de controles blijkt is dat een groep deelnemers zich nooit heeft aangemeld voor deze eerdere regelingen. Door zich aan te melden voor de regeling 2014 worden deze eerdere regelingen automatisch verwerkt en waar van toepassing uitgekeerd.

Klopt het dat ik rechten verspeel als ik mij aanmeld?
De Regeling Spaarbeleg 2014 is een eenzijdige productverbetering van Aegon en is niet gebaseerd op een akkoord met belangenbehartigers. U behoudt dus alle rechten om alsnog een claim in te dienen of zich aan te sluiten bij een belangenbehartiger.Meer informatie:

Voor klanten met een: Koersplan( die niet geregistreerd staan bij Stg.Koersplandewegkwijt), Bonusplan, Kapitaalplan, PremieSpaarplan, Spaareffect, AOW-privéplan, Mixplan, Koopsom, Toekomstplan, Vermogensplan, Fiscaalvoordeelplan en Garantieplusplan is er een webpagina met informatie beschikbaar: www.aegon.nl/regelingspaarbeleg2014

Om in aanmerking te komen voor compensatie, dienen mensen met een beëindigde polis van vóór 14 juni 2013, zich te melden bij Aegon: www.aegon.nl/regelingspaarbeleg2014

Mensen met een lopende polis of een polis die beëindigd is na 14 juni 2013 hoeven niets te doen. Zij krijgen automatisch een berekening toegestuurd door Aegon.


**************************************************************

18 juni 2014
Stichting Koersplandewegkwijt en Aegon oplossing Koersplan

Aegon presenteerde vandaag een oplossing voor deelnemers aan de beleggingsverzekering Koersplan. Stichting Koersplandewegkwijt vindt deze oplossing een redelijke invulling van de norm voor de premie overlijdensrisicoverzekering die zowel het Hof Amsterdam, de Hoge Raad als de Ombudsman hanteerden. De stichting is door Aegon in september 2013 gevraagd mee te denken over een aanpassing van Koersplan voor de deelnemers die niet bij de stichting zijn aangesloten.

In juni 2013 deed de Hoge Raad een uitspraak over de beleggingsverzekering Koersplan. Het was de uitkomst van een procedure die door de stichting in 2005 tegen Aegon was gestart. De zaak draaide om een premie overlijdensrisicoverzekering die werd ingehouden op de inleg van de deelnemers. De stichting was van mening dat de hoogte van die premie niet met de deelnemers was overeengekomen. Mede daardoor bleef de opgebouwde beleggingswaarde achter bij de verwachtingen. Het arrest hield in dat Aegon 85 procent van de ingehouden premie overlijdensrisicoverzekering moest compenseren aan de ruim 30 duizend bij de stichting aangesloten deelnemers. De afwikkeling van die compensatie is inmiddels vrijwel afgerond.

Het arrest van de Hoge Raad was echter alleen van toepassing voor de Koersplan deelnemers die zich hadden aangesloten bij de stichting en niet voor de circa 550.000 andere deelnemers. Daarop nodigde Aegon de stichting uit om mee te denken over een oplossing voor deze resterende groep.

De stichting benadrukt dat zij deze groep niet vertegenwoordigt. Toch heeft de stichting de uitnodiging van Aegon aanvaard om te zoeken naar een oplossing die recht doet aan de overwegingen uit de arresten van het Hof Amsterdam en de Hoge Raad.

Uitspraken Hof en Hoge Raad
De uitspraken van zowel het Hof Amsterdam als de Hoge Raad nemen als uitgangspunt dat Aegon niet méér dan een marktconforme premie had mogen inhouden voor de ingebouwde overlijdensrisicoverzekering. Dat uitgangspunt is in lijn met de aanbeveling uit 2008 van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Aegon leverde tijdens de gerechtelijke procedure echter geen bewijs ten aanzien van de marktconforme premie. Daarop kwam de Hoge Raad tot een veroordeling tot compensatie van 85 procent van de betaalde premie overlijdensrisicoverzekering. In het overleg dat de stichting en Aegon nadien voerden stond de vraag centraal wat de hoogte van de premie voor de overlijdensrisicoverzekering zou moeten zijn voor de circa 550.000 deelnemers aan Koersplan die zich niet hadden aangesloten bij de stichting.

Invulling premie
De nu gekozen invulling van de premies gaat uit van de hoogte van een zelfstandige premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Daarbij is gekeken naar de premies zoals die door Aegon begin jaren negentig zijn gehanteerd. Aegon bleek op verzoek van de Stichting, met het oog op toepassing in het kader van Koersplan, bereid die overlijdensrisicopremies op enkele essentiële punten te verbeteren zoals een aanpassing van de kostenopslagen, het fors verlagen van ingebouwde provisies en het loslaten van een minimum premie per maand. Met de aldus berekende premie is volgens de stichting een redelijke invulling gegeven aan de eerdere uitspraken en de overwegingen van het Hof Amsterdam, de Hoge Raad en de Ombudsman Financiële Dienstverlening.

Deelnemers tot en met 1995
Deelnemers die tot en met 1995 met Koersplan zijn gestart betaalden bij aanvang een hogere premie overlijdensrisicoverzekering dan de nieuw vastgestelde aangepaste premie. Zij hebben dus baat bij de gekozen oplossing. Deelnemers moeten er echter rekening mee houden dat Aegon in het verleden al diverse regelingen heeft doorgevoerd zoals de maximering van de premie overlijdensrisicoverzekering per 2006 en de regeling met de Stichtingen Verliespolis en Woekerpolisclaim van 2009. Bedragen die al zijn uitgekeerd of verrekend op basis van die eerdere compensatieregelingen komen in mindering op de door Aegon geboden nieuwe regeling. Dit zal ertoe leiden dat bepaalde groepen deelnemers geen of slechts een beperkte aanvullende uitkering zullen ontvangen uit de nu geboden oplossing.

Deelnemers 1996 en later
Koersplanovereenkomsten die zijn gestart in de jaren na 1995 kenden een aanmerkelijk lagere premie overlijdensrisicoverzekering dan in de jaren daarvoor. De nieuwe invulling van deze premie zal bij deze overeenkomsten zelden leiden tot een aanvullende vergoeding. De stichting is van mening dat de premies in die jaren ook op een niveau lagen dat overeenstemt met het uitgangspunt van het Hof en de Hoge Raad. De hoogte van de nu door Aegon aangeboden aangepaste premie is ook in lijn met de premies overlijdensrisicoverzekering die Aegon na 1995 in rekening bracht.

Waarom geen 85% van de overlijdensrisicopremie terug?
Op grond van het arrest van de Hoge Raad ontvingen deelnemers aangesloten bij Stichting Koersplandewegkwijt 85% van de betaalde premies overlijdensrisicoverzekering terug. De stichting was indertijd verheugd met deze uitkomst maar was zich ook bewust van het feit dat dit een zeer gunstige uitspraak was.

Hoeveel levert het op?
De nu voorgestelde invulling van de premie zal voor veel Koersplandeelnemers gestart in de jaren tot en met 1995 nog een voordeel opleveren. De hoogte van dit voordeel varieert en is met name afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer bij aanvang van het Koersplan en de reeds verrekende eerdere compensaties van Aegon. De nieuwe regeling zorgt er wel voor dat deelnemers met een Koersplan gestart voor 1996 en die niets ontvingen op basis van het akkoord van 2009 nu vaak wel een bedrag zullen ontvangen.

Zorgvuldigheid
Bij de gesprekken heeft de stichting zich bij laten staan door onafhankelijke actuarissen en haar vaste financieel adviseur Kapé Breukelaar FFP. De heer Breukelaar is sinds 2004 betrokken bij de stichting en een expert op het gebied van Koersplan. We hebben diepgaand onderzocht wat een redelijke premie overlijdensrisicoverzekering zou zijn, rekening houdend met de periode waarin Koersplan werd verkocht (1987 tot en met 2003) en het totaal aan in te houden provisies en kosten.

Eenzijdige oplossing
De stichting benadrukt dat de door Aegon geboden regeling een eenzijdige oplossing is. De stichting heeft de gesprekken met Aegon gevoerd op uitnodiging van de verzekeraar en niet op basis van een mandaat van de groep deelnemers voor wie deze regeling is bedoeld. De stichting zal verder geen rol spelen bij de verdere uitvoering van de regeling.

Vragen van deelnemers
Deelnemers aan Koersplan met vragen over de regeling kunnen daarvoor terecht bij Aegon www.aegon.nl/regelingspaarbeleg2014. De stichting zal geen vragen van deelnemers beantwoorden.

Godfried Sippel
Voorzitter Stichting Koersplandewegkwijt

**************************************************************

Gezamenlijke verklaring Aegon en Stichting Koersplandewegkwijt

Inleiding en achtergrond

In juni 2013 deed de Hoge Raad een uitspraak over het Koersplan in de zaak Stichting Koersplandewegkwijt (de ‘Stichting’) tegen Aegon (Spaarkas). De zaak handelde over transparantie over de premie overlijdensrisicoverzekering die werd ingehouden op de inleg van de deelnemers met een Koersplan. De Hoge Raad hield het oordeel van het Hof in stand dat sprake was van een leemte in de Koersplanovereenkomst over de hoogte van die premie. Aegon werd verplicht om met terugwerkende kracht de premie voor de overlijdens- risicodekking te verlagen en de poliswaarde te herberekenen voor degenen die zijn aangesloten bij de stichting wiens Koersplan was afgesloten in de periode 1989-1998.

Deze herberekening moest plaatsvinden aan de hand van een verschil in premie bepaald aan de hand van één individuele premie van een polis van een andere verzekeraar (de ‘Ohra-premienorm’). Aegon moest de daaruit voortvloeiende compensatie doen toekomen aan de ruim 30 duizend bij de Stichting aangesloten deelnemers. De afwikkeling van die compensatie is inmiddels afgerond.

In het arrest oordeelde de Hoge Raad dat het op de weg van Aegon zou hebben gelegen (en Aegon had dit volgens de Hoge Raad in het kader van deze procedure nagelaten) om aan te tonen hoe hoog de ‘redelijke premie’ zou zijn geweest aan de hand van de premie die bij haarzelf of andere aanbieders destijds bij een zelfstandige overlijdensrisicoverzekering voor een vergelijkbaar risico in rekening werd gebracht en daarmee de ‘redelijke premie’ in te vullen. Dat uitgangspunt is in lijn met de aanbeveling van maart 2008 van de Ombudsman Financiële Dienstverlening.

Aegon heeft daarom direct naar aanleiding van het Arrest gecommuniceerd dat zij proactief zou gaan onderzoeken welke premie voor de overlijdensrisicodekking bij een zelfstandige risicoverzekering voor een vergelijkbaar risico bij haarzelf in rekening werd gebracht. Aegon heeft daarbij aangekondigd dat zij aan de hand daarvan zal beoordelen of het passend zou zijn om de KoersPlan polishouders die niet bij de Stichting waren aangesloten te compenseren. Aegon heeft de Stichting uitgenodigd om hierover mee te denken. De Stichting heeft deze uitnodiging ook aanvaard op basis van haar maatschappelijke rol in dit dossier. De Stichting benadrukt dat zij de betreffende deelnemers aan KoersPlan niet vertegenwoordigt en dus ook niet optreedt namens deze groep.

Het overleg tussen Aegon en de Stichting

Aegon en de Stichting hebben afgesproken dat de Stichting als actief klankbord zou fungeren bij het onderzoek van wat als invulling van ‘de redelijke premie’ zou moeten worden beschouwd op basis van de norm ‘zelfstandige overlijdensrisicoverzekering voor gelijksoortige dekking’. Waar nodig zou de Stichting in de gelegenheid worden gesteld om de onderzoeksbevindingen ook zelf te laten valideren door externe deskundigen.

Het onderzoek is als volgt ingericht:

 • Er is allereerst gekeken naar de premies die Aegon hanteerde voor het zelfstandig risicotarief in de periode 1989-1998, het ‘Zelfstandig Tarief’.

 • Dit Zelfstandig Tarief kon niet rechtstreeks worden toegepast op het KoersPlan. Het KoersPlan biedt namelijk een dekking die gedurende de looptijd stijgt. Een dergelijke dekking was destijds niet als zelfstandig tarief verkrijgbaar bij Aegon noch bij andere verzekeraars. Gangbaar voor een zelfstandige risicoverzekering de looptijd of een dalende dekking.

 • Om toch een Zelfstandig Tarief voor KoersPlan te kunnen bepalen heeft Aegon op basis van de tarieven die zij destijds hanteerde een tariefopstelling gemaakt. Daarbij zijn de wel bekende premies omgerekend naar een premie die zou gelden voor de geboden dekking binnen Koersplan. Dit premietarief noemen we het Geconverteerd Zelfstandig Tarief.

 • Dit Geconverteerd Zelfstandig Tarief is op verzoek van Aegon gevalideerd door Towers Watson.

 • Vervolgens heeft ook de Stichting haar eigen externe deskundigen opdracht gegeven onderzoek te laten doen naar de vragen:
  1) welk tarief Aegon destijds gebruikte voor premies van zelfstandig overlijdensrisicoverzekeringen ;
  2) hoe deze premies zich verhouden tot de premies die andere grote verzekeraars hanteerden (of dit tarief marktconform was)
  3) is de conversiemethodiek juist die is gebruikt om te komen tot gelijksoortige dekking.
De uitkomsten van het overleg

De Stichting heeft Aegon medegedeeld dat het onderzoek van de Stichting heeft bevestigd dat het ‘Zelfstandig Tarief’ de premies van Aegon waren voor het zelfstandig risicotarief in de jaren negentig. Uit het onderzoek is volgens de Stichting vervolgens gebleken dat deze premies niet significant afwijken van die van andere verzekeraars en als marktconform gezien mogen worden. Tenslotte is bevestigd dat ook de berekende en gehanteerde conversietechniek juist is. Aldus heeft de Stichting bevestigd dat het Geconverteerd Zelfstandig Tarief overeenkomt met de invulling van de redelijke premie aan de hand van de premie zoals deze destijds door Aegon of andere aanbieders bij een zelfstandige overlijdensrisicoverzekering voor een vergelijkbaar risico in rekening werd gebracht.

Op basis van de dubbele validatie kan er vanuit worden gegaan dat het Geconverteerd Zelfstandig Tarief een correcte invulling is van de norm ‘zelfstandige risicoverzekering voor gelijksoortige dekking’. De Stichting heeft echter aangegeven dat de daaruit voortvloeiende premies naar haar mening op een aantal elementen van de premiestructuur gecorrigeerd zouden moeten worden.

In intensief overleg met Aegon heeft de Stichting haar kritiekpunten toegelicht en is constructief gezocht naar een adequate oplossing om aan deze kritiek tegemoet te komen. Naar aanleiding hiervan heeft Aegon aangegeven bereid te zijn de premies van het Geconverteerd Zelfstandig Tarief op deze voor de Stichting essentiële punten te verbeteren. Dit betreft:

 1. Een aanpassing van de minimum poliskostenopslag (van NLG 25 naar NLG 15),
 2. Het fors verlagen (met 88%) van ingebouwde provisies, en
 3. Het volledig loslaten van een minimum premie per maand.

Deze correcties op het Geconverteerd Zelfstandig Tarief zijn uitgewerkt in concreet uitgewerkte (en door de Stichting op juistheid gecontroleerde) premietabellen met differentiatie naar inleg, leeftijd en looptijd (de Premietabellen Aangepast Zelfstandig Tarief ).

De Stichting bevestigt dat met de aldus berekende Premietabellen Aangepast Zelfstandig Tarief een redelijke en billijke invulling is gegeven aan de ‘redelijke premie norm’ die zowel het Hof Amsterdam, de Hoge Raad als de Ombudsman hanteerden.

Aegon heeft de Stichting laten weten dat zij proactief eenzijdig een verbetermaatregel zal baseren op deze Premietabellen Aangepast Zelfstandig Tarief voor de polishouders in het KoersPlan die ten tijde van het Arrest niet bij de Stichting waren aangesloten en deze polissen in de periode 1989-1998 hadden afgesloten.

Ondertekening: Den Haag, 16 juni 2014

Stichting Koersplandewegkwijt
De heer G.L. Sippel
Bestuurder

_________________________
Aegon Spaarkas N.V.
R.M. Van der Tol
Directeur


_________________________

Aegon Spaarkas N.V.
E.W. Koning
Directeur

_________________________

**************************************************************

Organisatiestructuur van de Stichting:

Stichting Koersplan de weg kwijt is statutair gevestigd te Heerlen en opgericht op 21 februari 2005. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17174681

Verder wordt de Stichting bijgestaan door diverse deskundigen op het gebied van financiële producten, alsmede op het juridisch gebied.

BELANGRIJK!

VOOR WIE WERKEN WIJ?
Wij werken alleen voor die mensen, die zich bij Stg. Koersplandewegkwijt hebben ingeschreven als geregistreerd belanghebbende en die dus in het bezit zijn (waren) van een Koersplanovereenkomst van Spaarbeleg (gesloten vanaf 1989 tot en met 1998), 100% dochter van Aegon. Mails met vragen over andere financiële producten beantwoorden wij niet. Dit houdt o.a. in dat het besluit van de Hoge Raad van 14 juni 2013 ten gunste van Stg. Koersplandewegkwijt alleen zal gelden voor degenen die geregistreerd zijn als belanghebbende bij Stg. Koersplandewegkwijt.

ADRESGEGEVENS
Uw gegevens zijn in onze administratie gekoppeld aan uw polisnummer. Vermeld daarom bij correspondentie altijd uw polisnummer (certificaatnummer) van uw Koersplan en uw naam.

Geef uw adreswijziging altijd door aan Aegon:
http://www.aegon.nl/particulier/klantenservice/adreswijziging/

Wij hebben slechts 1 e-mail adres:
redactie@koersplandewegkwijt.nl (alleen te gebruiken voor mededelingen/ vragen over de compensatieregeling van 14 juni 2013 zoals door de Hoge Raad is beslist).

Ons post adres is:

Godfried Sippel
Conradkade 98
2517CZ Den Haag


     Wie is online
Er zijn op dit moment, 32 gast(en) en 0 lid(leden) die online zijn.

     Tijd


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Pagina Rendering: 0.04 Seconden